Etické standardy

Redakce varuje před chybným a nedůkladným vědeckým postupem, kterým se rozumí plagiát, ghostwriting a guest authorship. Všechny projevy tohoto postupu budou odhaleny
a oznámeny vhodným subjektům.

V situaci, kdy redakce bude na pochybách týkajících se pravdivosti příspěvku nebo správnosti vědeckého postupu, může se v dané věci dotazovat autora. V případě, že redakce neobdrží uspokojivou odpověď, celá záležitost bude řešena ve spolupráci se zaměstnavatelem nebo vhodným subjektem (např. Etická komise pro vědu a výzkum KewN).

V souladu s nařízením polského Ministerstva školství (MNiSW) Redakce zavedla ghostwritingovou „hráz“. „Čtenáři by měli mít jistotu, že autoři příspěvku prezentují výsledky svého bádání přehledným, jasným a korektním způsobem nezávisle na tom, zda jsou přímými autory textu nebo využili pomoci odborného subjektu (fyzická nebo právní osoba). Výsledkem etického postoje vědeckého pracovníka a zavedení nejvyšších redakčních standardů je průhlednost uvedených informací o subjektech, které ovlivnily vznik textu (meritorní, věcný, finanční vklad apod.), což je projevem nejen dobrých mravů, ale i občanské zodpovědnosti“ (https://pbn.nauka.gov.pl/; 29.11.2011).

Všechna odhalená pochybení bude redakce archivovat, zvláště pak pochybení týkající se nedodržení etických požadavků platných ve vědních oborech (více na toto téma na internetových stránkách http://publicationethics.org) a nechá je potvrdit vhodným subjektem (více na téma etiky ve vědních oborech na internetových stránkách Etické komise pro vědu a výzkum KEwN: http://www.ken.pan.pl).

Redakce se zavazuje, že v případě porušení etických požadavků zahájí řízení, které přispěje k řešení uvedené situace.

Články, recenze a ostatní příspěvky zveřejněné v časopisu“Studia Filologiczne“ musí dodržovat mezinárodní etické požadavky (srov. http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors).

V případě článků, ve kterých autor popisuje svůj výzkum na základě autentických osob, požaduje se souhlas těchto osob se zveřejněním uvedeného příspěvku.

Autor, který pošle příspěvek k tisku, musí k němu doložit prohlášení o účasti jednotlivých autorů na vzniku příspěvku (s uvedením jejich místa působení – afiliace a vkladu – kontribuce), prohlášení, že se nejedná o plagiát a že nepracuje s falešnými údaji. Zodpovědnost za pravdivost prohlášení nese autor příspěvku.

V odůvodněných případech má redakce právo vyžádat si všechny informace týkající se pramenů financování obdrženého příspěvku, vkladu vědecko-výzkumné instituce a jiných subjektů (tzv. financial disclosure) nebo o úloze investora v uvedeném výzkumu.

 

 

Pozvání na zpracování článků

Zda tyto cíle (uvedeny ve vlastnostech časopisu), budou uskutečněny, nebude záležet na osobách, jež jsou členy vědecké redakce časopisu. My všichni jsme povinni se připojit k redigování časopisu „Studia Filologiczne“, aby problematika, jíž se věnuje, mohla být vhodně a účinně propagována. Právě na harmonické a plánované spolupráci bude hodnota tohoto časopisu záviset. Proto se obracíme na všechny čtenáře s velkou žádosti, aby nebyli pouze příjemci, ale aby zatoužili být i spolutvůrci. Nechceme nikoho omezovat formou spolupráce. Každý hlas, ať jde o článek, nebo recenzi, zprávu z vědecké konference, informaci, toto vše může mít podstatný význam a praktickou hodnotu, toto vše může mít vliv na charakter časopisu. Díky vzájemné spolupráci by neměl být tento časopis pouze skomírající tiskovinou, ale živým slovem, jež pomáhá rozvíjet kontakty mezi filology a vědeckými centry v Polsku, ale i za hranicemi. V časopisu „Studia Filologiczne“ je místo pro všechny, kteří chtějí spolupracovat.

 

Redakční pokyny

Délka článku může být maximálně 20 normostran (velikost A4, 2 000 znaků na normostraně), délka recenze a ostatních příspěvků (např. informace, jubilejní články apod.) – maximálně 8 normostran. Příspěvky mohou být napsány v polském, českém, ruském, anglickém nebo německém jazyce.

V článku mohou být použity poznámky.

Tabulky, grafy a jiné grafické objekty musí být umístěny za textem na samostatných stránkách (je také nutné, aby byly poskytnuty jako samostatný soubor). V textu je pak autor povinen označit místo, kde mají být tyto objekty vloženy a náležitě je popsat.

Názvy časopisů, konferencí a citáty, pokud nejsou v textu označeny jiným způsobem, např. jinou velikostí písma, se uvádějí v uvozovkách.

Kurzívou se označují všechny výrazy, fráze, věty, dále i názvy celistvých prací a jejich částí (např. kapitoly), názvy článků, cizojazyčné fráze, jež jsou součástí textu.

Význam výrazů, idiomů nebo frází se uvádí v jednoduchých uvozovkách (‚význam‘).

Na začátku příspěvku musí být umístěno resumé v angličtině a v jazyku příspěvku (v polštině češtině, němčině). Pokud příspěvek je zredigovaný v angličtině, dodatečně musí být umístěno resumé v polštině.

Na konci příspěvku (na oddělené stránce) prosíme o umístění krátkého životopisu autora/ů textu podle příkladu, viz: šablona članku.

Práce by měly být zaslány elektronickou poštou (psané v programu MS WORD) na adresu: studiafilologiczne(at)pwsz.raciborz.edu.pl.

Prosíme autory o přesné uvedení jména, příjmení, odborných a vědeckých hodností a titulů, obce, města nebo domovské univerzity, soukromé nebo korespondenční adresy a telefonních čísel nebo e-mailu (což urychlí kontakt s autory např. v případě provedení korektury a předání separátu nebo autorského výtisku).

Redakce se řídí pravidlem věcné, politické aj. nezávislosti, čímž není závislá na vydavatelích. Řídí se výlučně kvalitou tištěných příspěvků a jejich přínosem pro čtenáře časopisu.

Časopis „Studia Filologiczne“ nezveřejňuje přetisky reklam, neotiskuje rovněž články a jiné příspěvky, které vyšly tiskem v jiných časopisech.

Autor, který pošle svůj příspěvek k tisku v časopisu „Studia Filologiczne“, souhlasí zároveň s jeho zveřejněním na internetových stránkách časopisu, a také v databázích.

Vnitřní pravidla redakčního řízení určují zvláštní předpisy.

 

TEMPLATE