Standardy Etyczne

Redakcja ostrzega przed przejawami nierzetelności naukowej, której przejawem jest plagiat, ‘ghostwriting’ oraz ‘guest authorship’. Wszelkie przypadki ich występowania będą demaskowane z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

W przypadkach, gdy Redakcja będzie miała wątpliwości co do rzetelności publikacji, zostanie skierowane zapytanie do autora w tej kwestii, a w przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi do odpowiednich pracodawców lub innego odpowiedniego organu do zbadania przypadków wątpliwych.

Zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja wdrożyła procedurę zapory ‘ghostwriting’. „Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej umowy” (https://pbn.nauka.gov.pl/; 29.11.2011).

Wszystkie przejawy nierzetelności będą dokumentowane przez Redakcję, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce (szerzej patrz na stronie http://publicationethics.org) oraz zostały zatwierdzone przez właściwy organ (szerzej na temat etyki w nauce patrz na stronie Komitetu Etyki w Nauce: http://www.ken.pan.pl).

Redakcja dołoży wszelkich starań, aby w przypadku łamania zasad etyki zapewnić właściwe dochodzenie i uzyskać rozwiązanie problemu.

Artykuły, recenzje i inne materiały publikowane w Studiach Filologicznych muszą być zgodne z międzynarodowymi wytycznymi w zakresie etyki (por. http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors).

W przypadku artykułów, w których autorzy swoje badania opisują na przypadku autentycznych osób, wymagana jest zgoda tych osób na publikację tego artykułu.

Przesyłając tekst, autor musi uwzględnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji), braku plagiatu i braku fałszywych danych, odpowiedzialność za prawdziwość publikacji spada na autora zgłaszającego tekst.

W uzasadnionych przypadkach Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania przesłanej pracy, wkładzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów (tzw. ‘financial disclosure’) o roli fundatorów w badaniach.

 

 

Zaproszenie do Opracowania Artykułów

Czy cele (przedstawione w charakterystyce czasopisma) zostaną zrealizowane, będzie zależeć od osób wchodzących w skład redakcji pisma. Winniśmy wszyscy włączyć się w redagowanie Studiów Filologicznych, aby problematyka ta mogła być właściwie propagowana. Od harmonijnej i planowej współpracy będzie zależeć także wartość tej publikacji. Dlatego też zwracamy się do wszystkich Czytelników z gorącą prośbą, by nie byli tylko odbiorcami, lecz zechcieli być także współtwórcami. Nie chcemy krępować nikogo formą współpracy. Każdy artykuł, recenzja, czy też sprawozdanie z konferencji naukowej, może mieć cenne znaczenie i wartość praktyczną oraz wpływ na kształt czasopisma. Dzięki współpracy nie będzie ono martwym drukiem, lecz żywym słowem, stanowiącym pomost pomiędzy filologami i ośrodkami naukowymi w Polsce i poza jej granicami. Łamy Studiów Filologicznych stoją otworem dla wszystkich, którzy podejmą współpracę. Zapraszamy do opracowania artykułów i w/w tekstów.

Wytyczne Redakcyjne

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 stron normalizowanego maszynopisu (format A4, 2000 znaków na stronie), objętość recenzji i pozostałych tekstów (np. informacji, artykułów jubileuszowych, itp.) – 8 stron. Tekst może być napisany w języku angielskim, czeskim, niemieckim lub polskim.

W artykule można stosować przypisy.

Tablice, wykresy i inne obiekty graficzne powinny być dołączone na końcu tekstu na oddzielnych kartach (także jako osobny plik). Natomiast w tekście Autor powinien zaznaczyć miejsce, do którego się one odnoszą i stosownie je opisać.

W cudzysłowie podajemy tytuły czasopism, konferencji, cytaty, o ile nie są inaczej wyodrębnione w tekście, np. inną wielkością czcionki.

Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty, zdania, ponadto tytuły prac zwartych i ich części (np. rozdziały), tytuły artykułów, zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst.

Znaczenia wyrazów, idiomów czy innych zwrotów podajemy w łapkach ’ ’.

Na początku artykułu należy zamieścić 2 streszczenia: (1) w języku angielskim oraz (2) w języku artykułu (j. czeskim, j. niemieckim lub j. polskim). Jeśli artykuł zredagowany jest w języku angielskim, dodatkowo powinno się zamieścić streszczenie w języku polskim.

Na końcu artykułu (na osobnej stronie) prosimy o zamieszczenie krótkiego biogramu autora/-ów tekstu zgodnie z przykładem, patrz: Szablon Artykułu

Prace należy przesłać drogą e-mailową (zapisane w programie WORD) na adres: studiafilologiczne(at)pwsz.raciborz.edu.pl.

Autorów prosimy o dokładne podanie imienia i nazwiska, stopnia czy tytułu zawodowego lub naukowego, nazwy miejscowości, adresu do korespondencji, numeru telefonu i e-mailu (co umożliwi szybki kontakt z autorem w celu przesłania korekty, nadbitek czy egzemplarza autorskiego).

Redakcja pracuje na zasadzie niezależności merytorycznej, politycznej, itp. od wydawców, opierając się wyłącznie na zasadzie jakości publikowanych prac i ich przydatności dla czytelników czasopisma.

W Studiach Filologicznych nie drukuje się przedruków reklam. Ponadto nie publikuje się artykułów ani innych prac, drukowanych w innym czasopiśmie.

Autor przesyłając tekst do druku w Studiach Filologicznych, wyraża zgodę na umieszczenie go na stronie internetowej czasopisma, a także w bazach danych.

Wewnętrzny system zarządzania w Redakcji określa odrębny regulamin.

Szablon Artykułu